Судска управа Прекршајног суда у Јагодини

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Јагодини чине:

• Председник суда, Ненад Петровић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

• Секретар суда, Тања Станојевић

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Јагодини.

Послове административно-техничког секретара суда обављаће записничар у звању референта који је распоређен на рад код председника суда.