Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Јагодини сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 035 245-254

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Јагодини, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.30 часова.

Образац захтева за издавање потврде о исплаћеним новчаним казнама

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране вршења делатности за физичка лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране вршења делатности за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за рзгледање списа

Преузмите документ


Образац захтева за препис и фотокопирање

Преузмите документ


Молба за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се путем таксених марака које се могу купити код ЈП "Пошта Србије".

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 035 245-254