Надлежност Прекршајног суда у Јагодини

Прекршајни суд у Јагодини основан је за територију општина Деспотовац, Рековац, Свилајнац, Ћуприја и за град Јагодину, са одељењима суда у Деспотовцу, Свилајнцу и Ћуприји. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).