Судијски помоћници Прекршајног суда у Јагодини

Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Радна места судијских помоћника нису попуњена а од момента кад буду попуњена, посебном одлуком председника суда ће се распоредити и одредити делокруг њиховог посла а у складу са Правилником о систематизацији радних места у суду.