Sudska uprava Prekršajnog suda u Jagodini

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Jagodini čine:

• Predsednik suda, Nenad Petrović

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.

• Sekretar suda, Tanja Stanojević

Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Jagodini.

Poslove administrativno-tehničkog sekretara suda obavljaće zapisničar u zvanju referenta koji je raspoređen na rad kod predsednika suda.