Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Jagodini

Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Radna mesta sudijskih pomoćnika nisu popunjena a od momenta kad budu popunjena, posebnom odlukom Predsednika suda će se rasporediti i odrediti delokrug njihovog posla a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u sudu.